Register

Schrijf je hieronder direct in als lid van T.S.V.V. Merlijn! / Sign up as a member of T.S.V.V. Merlijn through the form below!

Ondergenoemde machtigt hierbij TSVV Merlijn jaarlijks het bedrag van het gekozen lidmaatschap (zie beneden) af te schrijven indien er geen opzegging of wijziging van het lidmaatschap is ontvangen. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 15 mei van het betreffende jaar, door een mail te sturen naar secretaris@tsvvmerlijn.nl, anders zal het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd worden. Daarnaast machtigt ondergenoemde TSVV Merlijn om, na toekenning van de competition manager, zowel tuchtzaken als opgelegde boetes van de opgegeven rekening af te schrijven via automatische incasso. Ondergenoemde verklaart bovendien akkoord te gaan met de reglementen van TSVV Merlijn, zoals die te vinden zijn op de website.

The person mentioned below hereby authorizes TSVV Merlijn to annually debit the amount of the chosen membership (see below) if no cancellation of the membership has been received. Cancellation of the membership must be done before May 15th of the relevant year, by sending an email to secretaris@tsvvmerlijn.nl, otherwise the membership will be automatically extended by 1 year. In addition, the person mentioned below authorizes TSVV Merlijn, after being awarded by the competition manager, to debit both disciplinary cases and imposed fines from the specified bank account via direct debit. The person below also declares that he agrees with the regulations of TSVV Merlijn, which can be found on the website.

Hierbij geef ik T.S.V.V. Merlijn toestemming mijn persoonsgegevens te bewaren en vewerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.T.S.V.V. Merlijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. // English: I hereby give T.S.V.V. Merlijn permission to store and process my personal data in accordance with the purpose for which they were provided. T.S.V.V. Merlijn adheres to applicable laws and regulations in all cases, including the General Data Protection Regulation.